Паяжината (fb2)

Агата Кристи перевод: Десислава Главева   Божидар Илиев
Паяжината [bg] 533K, 108 с.

Добавлена: 28.02.2014

Аннотация

— Но той е мъртъв… нали? — попита Пипа.

— Не, не, може и да не е мъртъв — отвърна Клариса уклончиво. — Ще проверя… Сега си лягай, Пипа. Прави каквото ти казвам!

Като продължаваше да хълца, Пипа излезе от стаята и побягна нагоре по стълбите. Клариса остана загледана подире й и после пак се обърна към тялото на пода.

— Да допуснем, че намеря в гостната труп… как бих постъпила? — промърмори тя на себе си. След като постоя известно време потънала в размисъл, тя извика по-силно: — О, Господи, какво да правя?
Впечатления о книге:  

X